Εγγραφές μέσω προσκλήσεων - Registrations via invites

Οι εγγραφές μέσω προσκλήσεων είναι ανοικτές. Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιον χρήστη για να σας στείλει πρόσκληση. Η Διαχείριση δεν στέλνει προσκλήσεις και παρακαλώ μην ζητάτε.
 
Registrations are open only through the invite system. You have to know a user in order to send you an invitation. The administration does not send invites and please don't ask.